תמונת עתיד | ערד

איסוף גרפי בשיתוף בעלי עניין ותושבים בנושא תמונת עתיד עירונית לערד

עבור מודוס

2020