top of page

תמונת עתיד למרחב אקווטי | איור מפה

מיפוי ואיור של חזון ותמונת העתיד התכנונית של רשות הניקוז ירדן דרומי,

הכוללת את מועצה אזורית בית שאן ועמק המעיינות.

המפה משמשת לקידום תכניות תכנוניות הרואות את האדם הטבע והחקלאות כמערכות מקיימות ושלובות

ומשמשת ככלי לשיתוף הציבור והשותפים.


קיץ 2021
Comentários


bottom of page