עדכון התכנית האסטרטגית של תל אביב יפו


לווי גרפי בסדנאות בעלי עניין בעירייה, כחלק מתמונת העתיד והחזון העירוני העדכני.

האיסוף התרחש בזמן אמת מול המשתתפים וסייע בגיבוש תמונה מורכבת וכוללנית של החזון העירוני


עבודה עבור חברת מודוס


2017