top of page

שולחן עגול מינים פולשים

איסוף גרפי במפגש שיזם משרד החקלאות

על מנת ליצור אסטרטגיה משותפת לגופים השונים המתמודדים עם סכנת המינים הפולשים לישראל.

המינים הפולשים הם בעיה רוחבים המטופלת על ידי גורמים רבים בעלי תחומי אחריות ואינטרסים שונים.

מטרת המפגש היתה ליצור מתודות לעבודה ולשיתופי פעולה אפקטיבים


2020bottom of page