top of page

דירה עם חלל כפול | חיפה

דירה מיוחדת בבניין שבמדינה מתוקנת היה לשימור מחמיר, בבניין משנות ה40 של אדר' תיאודור מנקס.

הדירה היתה ככל הנראה 'דירת קבלן' והיא שונה ויחודית משאר הדירות בבניין.

עם השנים הדירה פוצלה והוזנחה קשות, בתהליך התכנון והשיפוץ הוחזרו לדירה חלק מהאופי והאור המקורי שלה בהתאמה לצרכי הלקוח


2017


צלם | גל דרןCommentaires


bottom of page